logo Phoenix Residence

PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

Onze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle medewerkers, cliënten, leveranciers en vrijwilligers van Phoenix Residence en alle bezoekers van de website van Phoenix Residence. De Phoenix Residence is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Jouw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou wordt opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

   • Het uitvoeren van dienstverlening;

   • Het uitvoeren van hulpverlening en begeleiding;

   • Het inschrijven bij Phoenix Residence;

   • Het uitvoeren van financiële verantwoording;

   • Het registreren van vrijwilligers, sollicitanten en medewerkers;

   • Het uitvoeren van communicatie;

   • Het uitvoeren van relatiebeheer;

   • Het uitvoeren van archivering;

   • Het uitvoeren van promotie en marketing;

   • Het uitvoeren van archivering;

   • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;

   • Het uitvoeren van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management;

   • Het uitvoeren van statistische analyses;

   • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website.

   Wij zullen persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

   Persoonsgegevens

   Afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen.

     • Arbeidscontract;

     • Bankrekeningnummer;

     • Beeldmateriaal;

     • Begeleidingsplan;

     • Betalingsgegevens;

     • Bijzondere juridische status;

     • Bijzonderheden m.b.t. planning;

     • BSN-nummer;

     • Burgerlijke staat;

     • Cliëntnummer;

     • CV;

     • Datum in dienst-/uitdiensttreding;

     • Datum ziekmelding/betermelding;

     • Diagnose en gegevens behandelaar;

     • E-mailadres;

     • Foto;

     • Functie;

     • Geboortedatum;

     • Geboorteplaats;

     • Gegevens betreffende gezondheid

     • Gegevens ingevuld als inhoud van een bericht;

     • Gegevens huishouden;

     • Gegevens van uw zorgverzekeraar;

     • ID-nummer/documentnummer;

     • Inkomstenbron;

     • Inloggegevens;

     • IP-adressen;

     • Kopie legitimatie;

     • Motivatiebrief;

     • Naam overige zorgverleners/begeleiders;

     • Nationaliteit;

     • NAW-gegevens;

     • Opleidingsgegevens;

     • Plan van aanpak;

     • Postcode;

     • Rapportage bedrijfsarts;

     • Sollicitatiebrief;

     • Telefoonnummer privé/zakelijk;

     • Tijdstip van uw afspraak;

     • Verzuim;

     • Verklaring Omtrent Gedrag;

     • Voortgangsrapportage;

     • Werklocatie;

     • Woonplaats.

     Grondslag voor gegevensverwerking

     Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken, indien wij dat doen op basis van een juridische grondslag.

     In dit kader verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende juridische grondslagen, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

       • Wettelijke grondslag;

       • Uitvoering van een overeenkomst;

       • Gerechtvaardigd belang;

       • Toestemming;

       • Vitale belangen van de betrokkene.

       Bewaartermijnen

       Wij zullen gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van gezondheidsgegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, zoals opgenomen in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast bewaren wij financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie, op grond van de fiscale bewaarplicht gedurende zeven jaar en worden sollicitatiegegevens uiterlijk 6 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Sollicitatiegegevens met toestemming van de sollicitant bewaren wij maximaal 1 jaar na beëindiging van de procedure. Naast deze genoemde bewaartermijnen houden wij, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit overige wetgeving.

       Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

       Op onze websites hebben wij verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy- en cookieverklaringen van deze websites goed te lezen, voordat u daar gebruik van maakt.

       Beveiliging persoonsgegevens

       Om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Dit doen wij om gegevens zo adequaat en efficiënt mogelijk te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

       Social media buttons

       Op onze websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op de sociale medianetwerken Facebook, Twitter, Instagram en Linkedin. Deze knoppen worden pas actief, indien je daarop klikt. De buttons werken door middel van stukjes code. Door middel van deze stukjes code worden door de medianetwerken cookies geplaatst, wanneer je op de button klikt. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) door om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze stukjes code verwerken. Deze informatie wordt in de meeste gevallen door de social medianetwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

       Categorieën van ontvangers (derden)

       Het kan voorkomen dat Phoenix Residence jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekt, omdat:

         • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;

         • Dit nodig is om de behandel- of begeleidingsovereenkomst met jou uit te voeren;

         • Jij hiervoor toestemming hebt gegeven;

         • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;

         • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

         De Phoenix Residence verstrekt jouw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt uitsluitend plaats, indien dit noodzakelijk is om de behandel- of begeleidingsovereenkomst met jou te kunnen uitvoeren.

         Het uitwisselen van persoonsgegevens met politie, reclassering, Openbaar Ministerie en/of plegershulpverlening vindt alleen plaats, indien een wettelijke verplichting dat voorschrijft.

         Partijen waaraan de Phoenix Residence persoonsgegevens verstrekt, zijn:

           • Gemeenten, huisarts(en), sociale wijkteam(s)

           • Betrokken begeleider\behandelaar

           • Sociaal psychiatrische verpleegkundige

           • ICT-leveranciers en dienstverleners

           • Cookie leveranciers

           • Softwareleveranciers voor:

           • Trainingen\opleidingen

           • OR verkiezingen

           • HRM en salarisadministratie

           • Evaluatie en statistische analyses

           • Nieuwsbriefmodules

           • Ontwikkeling websites

           • Woningbouwcorporaties

           • Ketenpartners

           YouTube en Vimeo

           Wij tonen incidenteel YouTube en Vimeo video’s op onze websites. Wanneer je deze video’s afspeelt, kom je op de websites van YouTube en Vimeo. Daar geldt het privacy- en cookiebeleid van Google. Kijk hiervoor op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

           Cookies

           Op de website van de Phoenix Residence worden analytische cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die bij jouw bezoek aan onze website automatisch op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De opgeslagen informatie in de cookies wordt naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen gestuurd. Met analytische cookies wordt het gebruik van de website geanalyseerd door middel van anonieme data, zoals het aantal bezoekers en de metingen van de bezochte pagina’s. De analytische cookies zijn nodig om het gebruiksgemak van de website te vergroten en de website te verbeteren.

           Cookies blokkeren of verwijderen

           Via jouw browser is het mogelijk om cookies te blokkeren. Indien je ervoor kiest om alle cookies te blokkeren dan kan de website minder goed werken. Het is ons advies om alleen de ongewenste cookies uit te schakelen via de instellingen van jouw browser. Als je cookies wilt verwijderen van jouw computer dan verschillen de stappen die je moet nemen, afhankelijk van de browser die je gebruikt.

           Hieronder vind je per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe u cookies kan blokkeren of verwijderen.

             • Internet Explorer

             • Google Chrome

             • Firefox

             • Edge

             • Safari

             Ook is het mogelijk om de cookies die zijn opgeslagen op jouw smartphone of tablet te blokkeren of te verwijderen. Hieronder kun je voor zowel voor een iOS als een Android besturingssysteem een stappenplan volgen om jouw cookies te verwijderen.

               • iOS

               • Android

               Phoenix Residence

               Thorbeckelaan 21
               1412 BL Naarden
               info@phoenixresidence.nl